تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 03:56 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه انقلاب و وارونگی چیست؟

رابطه دانش و آرامش چیست؟

این دیگر چه حکومتی است؟!

موضوعات کلیدی کشورداری چیست؟

اندیشه مرکزی مملکت داری چیست؟

علل و عواقب جنگ سرد در سطوح مختلف تحلیل چیست؟

رابطه جنگ و جهل چیست؟

رابطه ظلم و ضجه چیست؟

رابطه خرافات و خودسری چیست؟

چه کسی آنها را اجیر کرده است؟

محدوده سقوط بهمن کجاست؟

محدوده سقوط نظام سیاسی ناجور کجاست؟

محدوده سقوط نظام دیکتاتوری کجاست؟

محدوده سقوط حکومت مذهبی افراطی کجاست؟

جای شما کجاست؟

رابطه قدرت مطلق و قمپز چیست؟

رابطه بی عدالتی و بی احتیاطی چیست؟

رابطه بمب و بهشت چیست؟!

رابطه عملیات انتحاری و بهشت چیست؟!

رابطه سیاست و موسیقی چیست؟

رابطه فرمالیسم و فریب چیست؟

حاصل جمع حبس و حصر و ترور منتقدین و مخالفین چیست؟

نتیجه سیاست انعکاسی چیست؟

نتیجه سیاست خارجی انعکاسی چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی کج خلق و نیروهای نظامی و امنیتی کج خلق چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی شرور و نیروهای نظامی و امنیتی شرور چیست؟

حاصل جمع رهبران سیاسی فاسد و لجوج و نیروهای نظامی و امنیتی فاسد و لجوج چیست؟

فرق learn و understand چیست؟

!?Are politician's errors covered with earth

?Where does this road lead to

چرا بسیاری از روشنفکران مطلب خود را درست نمی توانند به مخاطبان خود بفهمانند؟

چرا بسیاری از روشنفکران مطلب خود را درست نمی توانند به مردم بفهمانند؟

حاصل جمع نفرت و تعصب چیست؟

اصول اعتدال سیاسی چیست؟

علائم اعتدال سیاسی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دسته گل به آب دادن چیست؟

کار چو از دست برفت ، آه ندامت چه سود؟

آیا این حکومت به این ملت می خورد؟

رابطه فرمالیسم و دوربین چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوربین چیست؟

افراط گرایان چه موقع می توانند به قدرت برسند؟

?Who is that political leader

رابطه خودسری و رفتن تو خاکی چیست؟

رابطه peace و power چیست؟

?How much is the price of peace

رابطه dictatorship و disaster چیست؟

آخر این چه حکومتی است؟

آخر این چه تصمیمی است؟

آخر این چه سخنرانی است؟

از نظر سیاسی رابطه سردرگمی و سقوط چیست؟

رابطه سوء مدیریت و حیف و میل چیست؟

نقش آن حکومت در کشته شدن افراد بی گناه چیست؟

حاصل جمع نعلین و پوتین چیست؟

رابطه رهبران سیاسی پر توپ و تشر با توپ و تانک و موشک چیست؟

رابطه شرارت و شلختگی چیست؟

رابطه شرارت و ژولیدگی چیست؟

تاَثیر پیشرفت تکنولوژی بر محیط زیست چیست؟

حدود مسئولیت یک حکومت واقعی چیست؟

قضیه از چه قرار است؟

حاصل جمع افراط گری مذهبی و اسلحه چیست؟

?How long will this construction work take

رابطه آزادی و توسعه همه جانبه چیست؟

رابطه قاچاق اسلحه و قتل چیست؟

رابطه قاچاق مواد مخدر و قتل چیست؟

رابطه قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر چیست؟

رابطه knowledge و power چیست؟

رابطه ناهنجاری های اجتماعی و تورم چیست؟

رابطه سوء تغذیه و تورم چیست؟

آیا باید از تفسیر به راٌی دین و مذهب ترس داشت؟

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه آگاهی و اعتدال چیست؟

رابطه آزادی و پیشرفت چیست؟

رابطه اعتدال و پیشرفت چیست؟

رابطه عدالت و پیشرفت چیست؟

رابطه دموکراسی و پیشرفت چیست؟

رابطه حقوق بشر و پیشرفت چیست؟

رابطه صلح و پیشرفت چیست؟

رابطه حکومت متعادل و پیشرفت چیست؟

رابطه سیاست خارجی متعادل و پیشرفت چیست؟

رابطه معاشرت و یادگیری چیست؟

حاصل جمع corruption و crime چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غضب چیست؟

رابطه حکومت شرور و شلتاق چیست؟

حاصل جمع خواب و خیال و دروغ چیست؟

حاصل جمع خواب و خیال و خدعه چیست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست و حکومت چست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست و روابط بین الملل چیست؟

تاٌثیر پیشرفت تکنولوژی بر سیاست خارجی و دیپلماسی چیست؟

حاصل جمع هیجان و هرج و مرج چیست؟

رابطه عوامفریبی و کارهای نمایشی چیست؟

آیا همه چیز طبق برنامه پیش می رود؟

?What is the next big thing

رابطه سواد و سلامت چیست؟

نتیجه اشتباه فهمیدن چیست؟

رابطه اندیشه و آرامش چیست؟

در ایران چه خبر است؟

در اروپا چه خبر است؟

در آمریکا چه خبر است؟

در خاورمیانه چه خبر است؟

در آفریقا چه خبر است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 10 اردیبهشت 1393 03:59 ب.ظ