تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:08 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط و تفریط وجود دارد؟

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط گری و تروریسم وجود دارد؟

آیا تاکنون اندیشیده اید چرا افراط گری قومی و مذهبی وجود دارد؟

چی شد که ما اینطور شدیم؟

چرا آن جماعت خنگ بازی درمی آورد؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خرج تراشی چیست؟

حاصل جمع ملت متزلزل و اپوزیسیون متزلزل چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غریزه چیست؟

رابطه اعتبار و صداقت چیست؟

آیا حباب دارای قدرت است؟

چگونه می توان اندازه واقعی مشکلات را تشخیص داد؟

رابطه اعتدال و آگاهی چیست؟

رابطه اعتدال و خرسندی چیست؟

رابطه اعتدال و رضایت چیست؟

حاصل جمع اولیاء متعادل ، مربیان متعادل و دانش آموزان متعادل چیست؟

رابطه هارمونی و انباشت ثروت و قدرت چیست؟

رابطه مداحی و ملوک الطوایفی چیست؟

رابطه مداحی و ارباب و رعیتی چیست؟

رابطه مداحی و مرید و مرادی چیست؟

حاصل جمع قضاوت سطحی و تحلیل آبکی چیست؟

رابطه آینده و انتخاب چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قهرمان بازی چیست؟

ویژگیهای یک حکومت متعادل چیست؟

ویژگیهای یک دولت متعادل چیست؟

ویژگیهای یک سیاستمدار متعادل چیست؟

رابطه افزایش افراطی جمعیت و افزایش افراطی نیروهای نظامی و امنیتی در کشورهای جهان سوم چیست؟

حاصل جمع افزایش افراطی جمعیت و افزایش افراطی نیروهای نظامی و امنیتی چیست؟

حمایت از حکومت بدردنخور چه فایده ای دارد؟

آن حکومت مذهبی افراطی از جان ملت خود چه می خواهد؟

آن حکومت مذهبی افراطی از جان مردم دنیا چه می خواهد؟

?What happens here

?Who are we

?What do we do now

از نظر سیاسی حاصل جمع عصبانیت و لجبازی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دهن کجی چیست؟

رابطه توازن و مدارا چیست؟

ملت ایران چه درسهایی از انقلاب 1357 گرفته است؟

چرا جامعه بین المللی حریف یک اقلیت بسیار کوچک افراطی و تروریستی نمی شود؟

چرا جامعه بین المللی حریف آن حکومت افراطی و تروریستی نمی شود؟

چرا آن ملت بزرگ حریف حکومت دیکتاتوری بسیار کوچک خود نمی شود؟

رابطه خودشیفتگی و تفرقه انداختن چیست؟

تغییر سیاسی باید چه موقع باشد؟

رابطه پیشرفت و امنیت چیست؟

رابطه پیشرفت و صلح چیست؟

آن حکومت به جهان چگونه می نگرد؟

آن حکومت به خاورمیانه چگونه می نگرد؟

آن حکومت به کشور خود چگونه می نگرد؟

آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

روشهای ارزیابی خسارتهای حکومتهای نامتعادل چیست؟

رابطه ظلم و زخم زبان چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قیل و قال چیست؟

آیا مردم بازیچه حکومتها هستند؟

رابطه افراط گری و اضطراب چیست؟

چگونه می توان این سرمای سیاسی بی سابقه را توضیح داد؟

رابطه دیکتاتوری و دشمن درست کردن چیست؟

حاصل جمع رانت و رشوه چیست؟

رابطه ظلم و زیاده روی چیست؟

از نظر سیاسی رابطه خودسری و خرابی چیست؟

آن سیاهی چه بود که مثل بختک روی آن ملت افتاد؟

?How can you live with this bad-tempered government

رابطه دیکتاتوری و درد چیست؟

آیا دیکتاتوری درد بی درمان است؟

حاصل جمع double-dealer و double entendre چیست؟

علل و عواقب افزایش زندانها و یتیم خانه ها چیست؟

چرا برخی فکر می کنند علامه دهر هستند؟!

مردم چه می گویند؟

رابطه قدرت مطلق و قیل و قال چیست؟

رابطه انعطاف پذیری و انصاف چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع جهل و غصب چیست؟

حاصل جمع قدرت سیاسی ، جهل و انتقام گیری شخصی چیست؟

?What offense have I committed that qualifies me to be fined

چرا باید توسعه و پیشرفت آن مملکت این همه معطلی داشته باشد؟

رابطه خودسری و خامی چیست؟

رابطه خودسری و خباثت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قدی چیست؟

چرا خودسری می کنید؟

چرا به خودسری ادامه می دهید؟

مگر اینجا چاله میدان است؟

در صورت ادامه این وضعیت چه خواهد شد؟

آیا افراط گری و تروریسم ربطی به دین و مذهب دارد؟

حاصل جمع جنجال تبلیغاتی و جنگ چیست؟

رابطه ظالم و زیرآب زدن چیست؟

رابطه خودسری و رفتار خصمانه چیست؟

رابطه خودسری و نگاه خصمانه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

وضعیت آخرین رهبران سیاسی در هنگام فروپاشی رژیمهای سیاسی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطورها در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور روم در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور عثمانی در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور ایران در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور روسیه در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور اتریش - مجارستان در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین امپراطور آلمان در هنگام فروپاشی امپراطوری چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین رهبر جمهوری اسلامی در هنگام فروپاشی آن جمهوری اسلامی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین پادشاه فرانسه در هنگام فروپاشی رژیم پادشاهی چگونه بوده است؟

وضعیت آخرین پادشاه ایران در هنگام فروپاشی رژیم پادشاهی چگونه بوده است؟

حاصل جمع تعصب و ندانم کاری چیست؟

چه کسی آن اتهام را وارد کرده است و انگیزه اش چه بوده است؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غضب چیست؟

?by whom will it be built

رابطه حرافی و حقه بازی چیست؟

رابطه حرافی و سطحی نگری چیست؟

چه انتخابی درست و چه انتخابی نادرست است؟

چه انتصابی درست و چه انتصابی نادرست است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -