تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:06 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

چرا معمولاً سهم ملتها از قدرت از سهم حکومتها کمتر است؟

امکان توسعه و پیشرفت با حکومت متعادل بیشتر است یا با حکومت نامتعادل؟

حاصل جمع نقض گسترده حقوق بشر و تخریب گسترده محیط زیست چیست؟

حاصل جمع تخریب گسترده سیاست داخلی و تخریب گسترده سیاست خارجی چیست؟

آیا من درست مملکت داری می کنم؟

آیا ما درست مملکت داری می کنیم؟

?How do matters stand

رابطه لجاجت و لجام گسیختگی چیست؟

رابطه جنگ و لجاجت چیست؟

رابطه جنگ و جهالت چیست؟

رابطه ظلم و زمخت چیست؟

چه وقتهایی نباید به حکومت اعتماد کرد؟

چه وقتهایی نباید به رهبران سیاسی اعتماد کرد؟

رابطه خشونت و آوارگی چیست؟

رابطه خودسری و آوارگی چیست؟

مهمترین عوامل افسردگی چیست؟

?What will befall his

رابطه انقلاب و فاجعه انسانی چیست؟

رابطه انقلاب و فاجعه ملی چیست؟

?What is your size

رابطه خودسری و خبث طینت چیست؟

خدایا چه کنیم؟!

حاصل جمع زبان بازی و زبان درازی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و زبان درازی چیست؟

رابطه قانون و احساسات و عواطف چیست؟

درونمایه این حکومت دیکتاتوری چیست؟

?How to make the country better

وضع کنونی ملت ایران چگونه است؟

رابطه a tranquil mind و a tranquil life چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فرهنگ ملی چیست؟

حاصل جمع دوراندیشی و اراده قوی چیست؟

حاصل جمع جهالت و لجاجت چیست؟

رابطه ظلم و زخم چیست؟

چرا همه را تعقیب می کنید؟

رابطه خودسری و خاکستر چیست؟

حاصل جمع گروگانگیری دیپلماتهای خارجی و تقلب در انتخابات داخلی چیست؟

آن حکومت چکار دارد می کند؟

هیچ معلومه آن حکومت چکار دارد می کند؟

بین سالهای 1958 تا 1962 در چین چه گذشت؟

نتیجه انقلاب فرهنگی در چین چه بود؟

در دوران حکومت هیتلر در آلمان چه گذشت؟

در دوران حکومت موسولینی در ایتالیا چه گذشت؟

در دوران حکومت کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی چه گذشت؟

نتیجه جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی چه بود؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در اتحاد جماهیر شوروی چه بود؟

نتیجه گروگانگیری ، جنگ 8 ساله و برنامه اتمی در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

نتیجه جنگ سرد در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟

در دوران حکومت کمونیستی در کره شمالی چه گذشته است؟

نتیجه جنگ سرد در کره شمالی چه بوده است؟

نتیجه مسابقه تسلیحاتی در کره شمالی چه بوده است؟

رابطه جنگ سرد و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و مسابقه تسلیحاتی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دنگ و فنگ چیست؟

افراط گرایان و تروریستها ، طبیعت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، انسان را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، جامعه را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان و تروریستها ، دنیا را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، طبیعت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، انسان را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، جامعه را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

افراط گرایان قومی و مذهبی ، دنیا را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، طبیعت را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، انسان را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، جامعه را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

دیکتاتورها ، دنیا را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، طبیعت را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، انسان را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، جامعه را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، سیاست و حکومت را چگونه می بینند؟

استعمارگران ، دنیا را چگونه می بینند؟

رابطه liberty و light چیست؟

دیکتاتور را کجا پنهان کرده بودید؟

آیا ممکن است شیطان در چهره یک روحانی ظاهر شود؟

آیا ممکن است دشمن در چهره یک دوست ظاهر شود؟

آیا ممکن است دشمن در چهره یک روحانی ظاهر شود؟

رابطه سرطان سیاسی و سوء مدیریت سیاسی چیست؟

چه کسی فکر می کرد اوضاع مملکت اینطوری می شه؟

شباهتها و تفاوتهای حکومت نظامی و حکومت مذهبی چیست؟

حاصل جمع اندیشه سیاسی متعادل ، اندیشه اقتصادی متعادل و اندیشه فرهنگی متعادل چیست؟

نتیجه برداشت نژاد پرستانه از انسان ، طبیعت ، جامعه ، سیاست و حکومت و روابط بین الملل چیست؟

نتیجه برداشت مذهب پرستانه از انسان ، طبیعت ، جامعه ، سیاست و حکومت و روابط بین الملل چیست؟

رابطه اعتماد و امنیت چیست؟

فرق انسان و عدد چیست؟

رابطه آزادی عمل ، سرعت عمل و ابتکار عمل چیست؟

حاصل جمع آزادی عمل ، سرعت عمل و ابتکار عمل چیست؟

رابطه تواضع و تعادل چیست؟

حاصل جمع خدا سازی ، پیغمبر سازی ، امام سازی ، شهید سازی ، دین سازی و مذهب سازی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع خدا سازی ، پیغمبر سازی ، امام سازی ، شهید سازی ، دین سازی و مذهب سازی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قفل شدن اوضاع کشور چیست؟

رابطه انباشت اطلاعات و انباشت قدرت و ثروت چیست؟

رابطه اعتدال و انعطاف پذیری چیست؟

رابطه آموزش و انعطاف پذیری چیست؟

چگونه می توان رهبری سیاسی در کشورهای دیکتاتوری را قانونمند کرد؟

رابطه religiosity و degeneration چیست؟

رابطه جور و جفا چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -