تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 06:04 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه دلالی و فساد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلالی چیست؟

رابطه دیپلماسی و دلالی چیست؟

چیزهای غیرواقعی که به عنوان واقعی پذیرفته ایم چیست؟

چیزهای بدلی که به عنوان اصل پذیرفته ایم چیست؟

رابطه هیئت حاکمه چین و روسیه با حقوق بشر چیست؟

پشت صحنه سیاست چه می گذرد؟

رابطه دیکتاتور و دژخیم چیست؟

معیارهای خوشبختی چیست؟

رابطه ثروت و سعادت چیست؟

رابطه امنیت و سعادت چیست؟

?What makes Iran so happy

فرق پیشنهاد و تحمیل چیست؟

دستاورد اپوزیسیون آن کشور در چند دهه اخیر چیست؟

نقاط قوت و ضعف اپوزیسیون آن کشور در چند دهه اخیر چیست؟

رابطه قدرت مطلق و اوضاع قاراشمیش چیست؟

رابطه حکومت مذهبی افراطی و اوضاع هردمبیل چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دکور چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دکوراژه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غد بازی چیست؟

حکومت مذهبی افراطی ملت خود را به کجا می برد؟

رابطه جنگ و عقده چیست؟

رابطه جنگهای داخلی و رهبران عقده ای چیست؟

رابطه جنگهای جهانی و رهبران عقده ای چیست؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر افراط گری و تروریسم مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر افراط گری مذهبی مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر دیکتاتوری مناسب است؟

چه زاویه هایی برای شناخت دقیق تر دنیا مناسب است؟

رابطه دانش و دوراندیشی چیست؟

آیا اینترنت بزرگترین منبع اطلاعاتی است؟

منشاء افراط گری و تروریسم مذهبی چیست؟

شادترین لحظه زندگی یک ملت چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع سوء ظن و سرزنش چیست؟

چگونه می توان حافظه آن ملت را بکار انداخت؟

رابطه تروریسم و توحش چیست؟

رابطه خطا و خفا چیست؟

رابطه خودسری و خطا چیست؟

رابطه دانایی و بردباری چیست؟

رابطه دینداری و دروغ چیست؟!

رابطه دینداری و عهد شکنی چیست؟!

رابطه دینداری و خیانت در امانت چیست؟!

رابطه عدالت و صلح چیست؟

چگونه می توان به جنگ فرقه ای پایان داد؟

بهترین و موثرترین روش مبارزه با افراط گری مذهبی چیست؟

رابطه دو ضرب المثل زیر چیست؟

ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان.

خود کرده را تدبیر نیست.

حاصل جمع راستگویی و سخاوتمندی چیست؟

رابطه ذخیره کردن تربیت و تعادل چیست؟

رابطه ذخیره کردن ظلم و عدم تعادل چیست؟

رابطه ذخیره کردن فرمالیسم و عدم تعادل چیست؟

رابطه آزادی و سقوط آزاد حکومت دیکتاتوری چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و حاشیه نشینی چیست؟

رابطه حکومت دیکتاتوری و حاشیه رفتن چیست؟

رابطه خودسری و اقدامات خصمانه چیست؟

رابطه society و integration چیست؟

رابطه economy و human rights چیست؟

سطوح مختلف تحلیل بردگی مدرن چیست؟

رابطه باند و بانک چیست؟

رابطه حکومت بد و حلبی آباد چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و بزهکاری چیست؟

رابطه امنیت فکری و امنیت شغلی چیست؟

?What does the fox say

چه چیزی در راه است؟

رابطه ظلم و ظاهرسازی چیست؟

آن یک حادثه بوده یا نقشه قبلی؟

نتیجه سپردن کارهای بزرگ به آدمهای کوچک چیست؟

مگر شما خدا و پیغمبر را نمی شناسید که اینطور به مردم ظلم می کنید؟

رابطه ظالم و زبان درازی چیست؟

?Have you forgotten how you needed help

?Don't you know

شباهتهای ظالم و زالو چیست؟

شباهتهای ضحاک و زالو چیست؟

حاصل جمع امنیت ، عدالت و رفاه چیست؟

رابطه مدارا و خرد چیست؟

بدترین نوع ظلم چیست؟

رابطه افراط و تفریط و ازهم گسیختگی چیست؟

این همه هزینه برای چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دستگیر کردن مخالفین و منتقدین چیست؟

منشاء افراط گری مذهبی چیست؟

منشاء افراط گری و تروریسم چیست؟

رابطه اقتصاد و سیاست خارجی چیست؟

حاصل جمع سوء استفاده از مذهب و سوء استفاده از حقوق بشر چیست؟

رابطه انتخابات و امید چیست؟

رابطه انتخابات و آزادی چیست؟

رابطه تعادل و تغذیه چیست؟

?What is politics

?What is equilibrium

?What is moderation

?What is policy

?What is peace

?What is injustice

?What is formalism

رابطه تعادل و تضمین چیست؟

آیا می توان از کامپیوتر به عنوان یک جنگ افزار استفاده کرد؟

رابطه دیکتاتوری و عنصر نامطلوب چیست؟

آخر داستان دیکتاتوری چیست؟

رابطه شرارت و شارلاتانیسم چیست؟

رابطه ظاهرسازی و فریبکاری چیست؟

حاصل جمع مافیای سیاست خارجی ، مافیای نفت ، مافیای دارو ، مافیای صنعت ، مافیای معدن ، مافیای تجارت ، مافیای مذهب ، مافیای کشاورزی ، مافیای قضایی ، مافیای پارلمانی ، مافیای اطلاعات و امنیت ، مافیای نیروهای مسلح ، مافیای ورزش و مافیای مخابرات چیست؟

رابطه عقل و تشخیص چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -