تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:59 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

آخر این بازی چی میشه؟

مردم در آینده شاهد چه نوع رفتارهایی از حکومت خود در زمینه سیاست داخلی و خارجی خواهند بود؟

?Why don't they let the people speak their minds

?Why don't they let the young people speak their minds

رابطه خودسری و پنهانکاری چیست؟

رابطه خودسری و خفقان چیست؟

رابطه خودسری و خودکشی چیست؟

رابطه آموزش و آگاهی چیست؟

چرا ماها خودمون با خودمون خوب نیستیم؟

چرا ماها خودمون به خودمون رحم نمی کنیم؟

رابطه دیپلماسی و حسن نیت چیست؟

حاصل جمع گروگانگیری ، جنگ ، ترور و بحران هسته ای چیست؟

راه حل انتخاب اشتباه چیست؟

تاَثیر حکومت مذهبی افراطی روی اخلاق و رفتار مردم چیست؟

رابطه نظام سرمایه داری و سود چیست؟

رابطه افراط گری و مخمصه چیست؟

رابطه ظالم و زهر چشم گرفتن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قفس چیست؟

رابطه تواضع و دانش چیست؟

رابطه تواضع و تعادل چیست؟

رابطه سیاست خارجی و حقوق بشر چیست؟

رابطه آزادی و هنر چیست؟

از صورت زیبا برای کور چه حاصل؟!

حاصل جمع تفکر و تبحر چیست؟

حاصل جمع تفکر و شجاعت چیست؟

رابطه دشمن تراشی و نادانی چیست؟

رابطه اشتغال و امنیت چیست؟

رابطه اشتغال و توسعه چیست؟

رابطه سرمایه گذاری و امنیت چیست؟

رابطه سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه چیست؟

رابطه سرمایه گذاری خارجی و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و سرمایه گذاری خارجی چیست؟

رابطه سیاست خارجی ، سرمایه گذاری خارجی و توسعه چیست؟

تفریحات مردم ایران چیست؟

رابطه dictatorship و difficulties چیست؟

چرا در آن کشور تمدنی ، مردم در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند؟

بهترین روز سال کدام است؟

حاصل جمع خشم و کینه و اندوه چیست؟

زبان جهانی و همگانی چیست؟

حاصل جمع عشق ، آرامش ، روشنایی و مهربانی چیست؟

میزان تخریب افراط گری و تروریسم چیست؟

چگونه می توان اعتدال را اندازه گیری کرد؟

چگونه می توان ظلم و ستم را اندازه گیری کرد؟

نتیجه ایدئولوژی مبتنی بر انفجار و انتحار چیست؟

رابطه افراط گری و عدم دقت چیست؟

رابطه انعطاف و صرفه جویی چیست؟

رابطه خودسری و فعالیتهای غیرقانونی چیست؟

رابطه تعادل و تعاون چیست؟

رابطه شخصیت و ظرفیت چیست؟

وضعیت فعلی به کجا ختم می شود؟

حاصل جمع مافیای محلی و مافیای بین المللی چیست؟

حاصل جمع مافیای مذهبی محلی و مافیای مذهبی بین المللی چیست؟

حاصل جمع هیاهو و خشم چیست؟

رابطه ورزش و حقوق بشر چیست؟

رابطه فقر و فلاکت چیست؟

چطور به اینجا رسیدیم؟

رابطه خشم و عصبانیت و تهمت و دروغ چیست؟

رابطه خودسری و خودپسندی چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن آزادی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن اعتدال چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن دموکراسی چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن حقوق بشر چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن صلح و ثبات چیست؟

نتیجه به تعویق افتادن توسعه و پیشرفت چیست؟

عواقب جنایت علیه بشریت چیست؟

چرا مردم آن کشور خوشحال نیستند؟

تروریسم رسمی با تروریسم غیررسمی چه فرقی دارد؟

رابطه افراط گری مذهبی و پیمان شکنی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و قانون شکنی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و عوام فریبی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و تهمت و دروغ چیست؟

رابطه خودسری و خلف وعده چیست؟

رابطه خودسری و قانون شکنی چیست؟

رابطه خودسری و کینه توزی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه نژاد پرستی و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه مذهب پرستی و قوم و خویش گرایی چیست؟

رابطه خودسری و فعالیتهای غیرقانونی چیست؟

?Who is in charge of this office

?Who is the ruler of this country

رابطه دیکتاتوری و دست اندازی به حقوق ملت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست اندازی به اموال مردم چیست؟

بدترین نوع ظلم چیست؟

بدترین نوع استبداد چیست؟

بدترین نوع استعمار چیست؟

رابطه خودسری و خیانت چیست؟

رابطه علم و توسعه چیست؟

حاصل جمع امنیت ، عدالت و رفاه چیست؟

رابطه تقلب و عذاب وجدان چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و عذاب وجدان چیست؟

?Do you believe in religiosity

آیا آن حکومت درست طراحی شده است؟

حد و اندازه تحریمهای بین المللی چیست؟

رابطه خیال بافی و هوس بازی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و تفکیک قوا چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و حقوق بشر چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و دموکراسی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و آزادی جیست؟

رابطه حکومت مذهبی و اعتدال چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و صلح و امنیت بین المللی چیست؟

رابطه حکومت مذهبی و توسعه چیست؟

رابطه صلح و اعتدال چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -