تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:57 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه جفنگ گویی و جنگ و جدال چیست؟

حاصل جمع جفنگ گویی و جنگ و جدال چیست؟

از نظر سیاسی رابطه آدمکشی و باجگیری چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع آدمکشی و باجگیری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غرض ورزی چیست؟

رابطه تعادل و ترس چیست؟

بزرگترین دموکراسیهای دنیا کدامند؟

?How we live now

رابطه سیاست خارجی نامتعادل و سردرگمی چیست؟

رابطه انقلاب و بهم ریختگی چیست؟

رابطه قاچاق مواد مخدر و ناامنی چیست؟

جنگ کی تمام می شود؟

جنگ سرد کی تمام می شود؟

انقلاب و بهم ریختگی کی تمام می شود؟

چرا این همه غرق می شوند؟

چرا این همه می میرند؟

چرا این همه معتاد می شوند؟

چرا این همه پرونده در دادگستری هست؟

چرا این همه زندانی هست؟

?Are you happy with your government

آیا سیاست و حکومت سلیقه ای است؟

آیا سیاست خارجی و دیپلماسی سلیقه ای است؟

نمادهای جنگ سرد چیست؟

رابطه ایادی استبداد و ایادی استعمار چیست؟

نتیجه و تاَثیر سخنرانی پر از کلمات منفی چیست؟

رابطه تهییج و تلقین چیست؟

حاصل جمع تهییج و تلقین چیست؟

رابطه علم و سیاست چیست؟

رابطه علم و مذهب چیست؟

این قطار کجا داره میره؟

رابطه mosque و masque چیست؟

رابطه خودسری و خودشیفتگی چیست؟

رابطه حقوق و عدالت چیست؟

رابطه رادیکالیسم و ریسک چیست؟

رابطه سیاست خارجی نامتعادل و رادیکالیسم چیست؟

رابطه انقلاب و اختناق چیست؟

رابطه سیاست و تربیت چیست؟

رابطه عدالت و عقلانیت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و رفتار قرون وسطایی چیست؟

دیوار به چه درد می خورد؟

رابطه دیکتاتوری و دیوار چیست؟

رابطه دیپلماسی و دیوار چیست؟

رابطه خودسری و خست چیست؟

حاصل جمع تبانی و پنهانکاری چیست؟

حاصل جمع مواد منفجره و مواد مخدر چیست؟

فرجام حکومت مبتنی بر فیلم بازی کردن چیست؟

حاصل جمع چشمهای بسته و لبهای بسته چیست؟

حاصل جمع چشمهای کاملا بسته و لبهای کاملا بسته چیست؟

فکر می کنید چیزی عوض شده؟!

این راه به کجا می رود؟

داریم راه را درست می رویم؟

چرا آن ملت به حکومت خود اجازه می دهد همه چیز را خراب کند؟

چرا آن ملت نسبت به خرابکاریهای حکومت خود بی خیال و بی تفاوت است؟

رابطه دیکتاتوری و دستکاری چیست؟

حاصل جمع جنگ و اعتیاد چیست؟

تبعات انقلاب در کشورهای جهان سوم چیست؟

رابطه حقوق و سیاست چیست؟

رابطه حقوق بشر و سیاست چیست؟

رابطه حقوق بشر و سیاست بین الملل چیست؟

رابطه حقوق بین الملل و سیاست بین الملل چیست؟

رابطه خودسری و خیال پردازی چیست؟

رابطه جمعیت و سطح رفاه چیست؟

رابطه دقت و ثبات چیست؟

رابطه فرقه گرایی و فتنه گری چیست؟

رابطه فرقه گرایی مذهبی و فتنه گری چیست؟

?What was the reason for their quarrel

رابطه تحقیق و تعادل چیست؟

رابطه افراط و تفریط و فساد چیست؟

رابطه تروریسم و فساد چیست؟

آزادی چیست و چرا مهم است؟

حقوق بشر چیست و چرا مهم است؟

صلح و ثبات چیست و چرا مهم است؟

توسعه و پیشرفت چیست و چرا مهم است؟

حاصل جمع تفکر و نظم چیست؟

رابطه اعتیاد مذهبی و جنگ چیست؟

حاصل جمع اعتیاد مذهبی و جنگ چیست؟

حاصل جمع اعتیاد و جنگ چیست؟

رابطه مخارج بی رویه و بدهی بی پایان چیست؟

?Why this government

?What was the point of our coming and going

!?35years after

رابطه آزادی و توسعه چیست؟

رابطه اعتدال و توسعه چیست؟

رابطه دموکراسی و توسعه چیست؟

رابطه حقوق بشر و توسعه چیست؟

رابطه سیاست خارجی و توسعه چیست؟

رابطه صلح و توسعه چیست؟

?How are things in the country these days

?Of what significance is money

ماجرا چیه؟

نتیجه قاتی شدن آب و روغن در ماشین چیست؟

نتیجه قاتی پاتی شدن سیاست و مذهب در ماشین سیاسی چیست؟

حاصل جمع حکومت افراطی و اپوزیسیون افراطی چیست؟

حاصل جمع استبداد گرایی و استعمار گرایی چیست؟

چرا فریبکاری؟

چرا مخفی کاری؟

رابطه مخفی کاری و فریبکاری چیست؟

رابطه ظرفیت و تربیت چیست؟

رابطه توسعه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی و امنیت ملی چیست؟

این حرفها کدام است؟

رابطه حدود و هدف چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع چرند نوشتن و چرند گفتن چیست؟

وضع آن مملکت کی درست خواهد شد؟

رابطه امنیت و ایمان چیست؟

حاصل جمع سوء مدیریت و فساد مالی چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -