تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:53 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه بی خود خندیدن و بی خود گریه کردن چیست؟

حاصل جمع بی خود خندیدن و بی خود گریه کردن چیست؟

رابطه learning و life چیست؟

رابطه education و evoluation چیست؟

رابطه قلدری و قانون چیست؟

آفات حکومت قانون چیست؟

رابطه tolerance و power چیست؟

رابطه سیاست خارجی و افکار عمومی چیست؟

رابطه سیاست خارجی و روانشناسی سیاسی چیست؟

ضمانت اجرای اعتدال چیست؟

ضمانت اجرای صلح و امنیت بین المللی چیست؟

بعد چه باید کرد؟

از نظر سیاسی حاصل جمع خشم و کینه چیست؟

تفاوت دنیای واقعی و مجازی چیست؟

رابطه فرصت و قدرت چیست؟

رابطه عربده و چماق چیست؟

حاصل جمع عربده و چماق چیست؟

رابطه آموزش و جهانی شدن چیست؟

رابطه position و power چیست؟

رابطه سیاست خارجی و صلح چیست؟

رابطه دیپلماسی و صلح چیست؟

?Why is religionscepticism growing

?Why is euroscepticism growing

حاصل جمع تجمع ها ، تظاهرات و عزاداری افراطی چیست؟

منافع ملی ایران چه چیزی را اقتضاء می کند؟

رابطه تعادل و توانمندی چیست؟

چگونه می توانیم دنیای اطرافمان را بهتر ببینیم؟

رابطه قدرت مطلق و غربت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غبار چیست؟

رابطه بیگانه ستیزی و بقای سیاسی در حکومتهای انقلابی چیست؟

رابطه بیگانه ستیزی و بقای سیاسی در سیاست و حکومت کنونی ایران چیست؟

رابطه دیپلماسی و خوش بینی چیست؟

رابطه تعادل و تجدد چیست؟

رابطه تعادل و ترقی چیست؟

رابطه تعادل و توسعه چیست؟

رابطه تعادل و تمدن چیست؟

چطور میشه اینجا زندگی کرد؟

رابطه انحصار و استاندارد چیست؟

رابطه دیکتاتور و دعوا چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قشقرق به پا کردن چیست؟

چرا درست حکومت نمی کنید؟ مشکل کجاست؟

رابطه خودکامگی و خودشیفتگی چیست؟

چه اتفاقی افتاده؟

تفاوت تفکر حل المسائلی ، تفکر توضیح المسائلی و تفکر توجیه المسائلی چیست؟

چگونه می توان بر حس بدبینی غلبه کرد؟

پیش نیازهای آزادی چیست؟

پیش نیازهای اعتدال چیست؟

پیش نیازهای دموکراسی چیست؟

پیش نیازهای حقوق بشر چیست؟

پیش نیازهای صلح و امنیت بین المللی چیست؟

پیش نیازهای توسعه و پیشرفت چیست؟

رابطه سیاست خارجی و ماسک چیست؟

رابطه دمدمی مزاج بودن و دفع الوقت چیست؟

?Why do you say unfair things

رابطه آزادی و رفاه چیست؟

رابطه ظلم و زرادخانه چیست؟

از نظر سیاسی رابطه دروغگویی و دزدی چیست؟

از نظر سیاسی حاصل جمع دروغگویی و دزدی چیست؟

دیکتاتورها از خودشان چه تصوری دارند؟

شباهتهای قدرت مطلق و غده سرطانی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قدرت نمایی چیست؟

رابطه خودسری و خشونت چیست؟

شباهتهای دیکتاتور و دراکولا چیست؟

شعبه های القاعده کدامند؟

شعبه های طالبان کدامند؟

رابطه petroleum و power چیست؟

رابطه intelligence و energy چیست؟

رابطه انرژی هسته ای و حقوق بشر چیست؟

رابطه هویت و خاطره چیست؟

?What did you finally decide to do

حاصل جمع religiosity و revolution چیست؟

کدام رجال ایران را حصر و حبس کردند؟

حاصل جمع خودکامگی و سلاح هسته ای چیست؟

حاصل جمع رژیم سیاسی عقب مانده و مردم عقب مانده چیست؟

حاصل جمع تاَسیسات سیاسی زیرزمینی و تاَسیسات هسته ای زیرزمینی چیست؟

آیا دیپلماسی می تواند جنگ را متوقف کند؟

حاصل جمع تحریم اقتصادی و تهاجم نظامی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست بوسی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست به سینه بودن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دار و دسته راه انداختن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دفع الوقت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلسردی مردم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوبهم زنی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوپهلو حرف زدن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دو دستگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دو رنگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دورویی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه دیکتاتوری و نظامیگری چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیگر آزاری چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوانگی چیست؟

رابطه سیاست خارجی نامتعادل و انزوا چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درنده خویی چیست؟

رابطه سینما و سیاست خارجی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و داس چیست؟

?Is this the way of justice and fairness

چرا مردم باید تاوان بی کفایتی حکومت را بپردازند؟

رابطه بی کفایتی و بی کیفیتی چیست؟

رابطه پارازیت و آلودگی محیط زیست چیست؟

حاصل جمع آلودگی آب و هوا و غذا ، آلودگی صوتی و پارازیت چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -