تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:51 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه خودسری و خلافکاری چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و انحطاط اخلاقی چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و مرگ و ویرانی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دودوزه بازی چیست؟

?Can that country be trusted

رابطه خودسری و خصومت چیست؟

نشانه های دیکتاتوری چیست؟

رابطه خودسری و خسارت چیست؟

موانع مهم آزادی و دموکراسی در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع مهم اعتدال در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع مهم حقوق بشر در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع مهم صلح و ثبات در کشورهای جهان سوم چیست؟

موانع مهم توسعه و پیشرفت در کشورهای جهان سوم چیست؟

روشهای راستی آزمایی چیست؟

رابطه فرم و فریب چیست؟

رابطه تعادل ، انعطاف پذیری ، قدرت و تمرکز چیست؟

فرق اعتماد به نفس و غرور چیست؟

!?Why this government

حاصل جمع تقلب و شرارت چیست؟

رابطه تورم و فساد چیست؟

رابطه سرخوردگی و خودسری چیست؟

رابطه اعتدال و اعتماد چیست؟

رابطه جنگ و ویرانی چیست؟

رابطه تروریسم و ویرانی چیست؟

رابطه حنجره و پنجره چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دغدغه فرم چیست؟

?What people are saying

رابطه قدرت مطلق و مخفی کاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قایم موشک بازی چیست؟

?Need one ask to do a good act

ایراد اصلی آن طراحی کجاست؟

فرق maneouvre و policy چیست؟

?What influence did your advice have

این چه طرز حرف زدن است؟!

رابطه دیکتاتوری و دست انداز چیست؟

آن مردم چه کار باید بکنند تا زندگی شان را دوباره بدست آورند؟

رابطه افراط گری مذهبی و مخفی کاری چیست؟

حاصل جمع انزوای سیاسی و تحریم اقتصادی چیست؟

?What is the cause of young people's exodus

رابطه تعادل و تدبیر چیست؟

رابطه تعادل و عمل چیست؟

رابطه تعادل و اطلاعات چیست؟

رابطه تعادل و دموکراسی چیست؟

رابطه تعادل و لیاقت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درد چیست؟

رابطه نظام سیاسی نامناسب و نفرین چیست؟

رابطه امنیت ملی و حریم خصوصی چیست؟

رابطه امنیت بین المللی و حریم خصوصی چیست؟

رابطه افراط گری و تحریمهای بین المللی چیست؟

رابطه افراط گری و انزوا چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درهم و برهم چیست؟

رابطه دیکتاتوری ، جنگ و تروریسم چیست؟

رابطه دیکتاتوری و ترس و دلهره چیست؟

?Who are they

رابطه ترس و تردید چیست؟

حاصل جمع ترس و تردید چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قصی القلب بودن چیست؟

رابطه خودسری و خیالبافی چیست؟

رابطه خودسری و خدعه چیست؟

رابطه گفتگو و صلح چیست؟

تغییرات مورد نیاز در آن کشور چیست؟

مسئولیت اعمال تغییرات مورد نیاز در آن کشور با کیست؟

چشم انداز آزادی و دموکراسی در آن کشور چگونه است؟

چشم انداز سیاست خارجی در آن کشور چگونه است؟

رابطه اعتدال گرایی و عملگرایی چیست؟

اقدامات اولیه برای ایجاد تغییر سیاسی مثبت چیست؟

رابطه خودسری و خصومت چیست؟

حاصل جمع اختناق ، خشونت و فساد سیاسی چیست؟

رابطه انقلاب و گرد وخاک چیست؟!

رابطه ترس و ناامنی چیست؟

رابطه تحلیل خودسرانه و سرخوردگی چیست؟

کشورداری آینده چگونه است؟

دیپلماسی آینده چگونه است؟

رابطه تقیه و فرمالیسم چیست؟

آن حکومت با ملت خود چکار دارد می کند؟

آن حکومت با ملت خود چکار می خواهد بکند؟

رابطه قدرت مطلق و قهرمان بازی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوپهلو حرف زدن چیست؟

رابطه حرفهای دوپهلو و فریبکاری چیست؟

رابطه خودسری و سرخوردگی چیست؟

رابطه ناکامی و خودسری چیست؟

رابطه ناکامی و پرخاشگری چیست؟

رابطه ناکامی ، اعدام خودسرانه و ترور چیست؟

اگر مردم هر چه زودتر حکومت استبدادی را تغییر دهند عیب دارد؟

معنی و مصادیق تغییر فریبکارانه چیست؟

آیا دروغ مصلحت آمیز روش مناسبی برای کشورداری است؟

رابطه آزادی و شکوفایی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای یهودیان افراطی و شیعیان افراطی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای سنیان افراطی و شیعیان افراطی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای هیئت حاکمه ایران و سازمان مجاهدین خلق چیست؟

تفاوتها و شباهتهای هیئت حاکمه ایران و حزب توده چیست؟

تفاوتها و شباهتهای هیئت حاکمه ایران و هیئت حاکمه چین چیست؟

تفاوتها و شباهتهای هیئت حاکمه ایران و هیئت حاکمه اتحاد جماهیر شوروی سابق چیست؟

تفاوتها و شباهتهای هیئت حاکمه ایران و هیئت حاکمه روسیه چیست؟

تفاوتها و شباهتهای حکومت جمهوری اسلامی و حکومت قاجار چیست؟

تفاوتها و شباهتهای حکومت جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای حکومت ایران و حکومت کلیسا در قرون وسطی چیست؟

تفاوتها و شباهتهای حکومت ایران و حکومت طالبان افغانستان چیست؟

رابطه آموزش ، عدالت و آزادی چیست؟

ضمانت اجرای سیاست خارجی چیست؟

?why

نتیجه عدم رعایت حق تقدم چیست؟

مصالح حیاتی کشور ما چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -