تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:49 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

رابطه مذهب و مجیزگویی چیست؟

!?revolution

چرا آن حکومت سعی می کند منافع فرقه ای را جایگزین منافع ملی کند؟

نتیجه نقص سیستم سیاسی چیست؟

رابطه تعادل و تلفیق چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دلقک بازی چیست؟

راه توسعه و پیشرفت چیست؟

اگر آزادی نباشد امنیت چه فایده ای دارد؟

?Is military action in that country legal

حاصل جمع حکومت رها شده به حال خود و ملت رها شده به حال خود چیست؟

حاصل جمع رهبر رها شده به حال خود و مردم رها شده به حال خود چیست؟

این عدم تعادل طولانی کی تمام می شود؟

این رنج طولانی کی تمام می شود؟

متدهای ضد تحریک سیاسی چیست؟

راههای عملیاتی کردن ایده تعادل چیست؟

محصول تعادل چیست؟

چگونه می توان این آینه دق را از جلوی چشمان مردم دور کرد؟

راه حل دیکتاتوری جهش یافته چیست؟

رابطه تعادل و توافق چیست؟

ویژگیهای ورژن جدید دیکتاتوری چیست؟

اعتدال در کجای ایران وجود دارد؟

آیا واقعیتها را می توان انکار کرد؟

رابطه برگ و باد چیست؟

رابطه دیکتاتوری و تروریسم چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قتلهای زنجیره ای چیست؟

رابطه دیکتاتوری و قتلهای زنجیره ای چیست؟

رابطه اعتیاد و افسردگی چیست؟

رابطه استبداد و افسردگی چیست؟

رابطه استبداد و اعتیاد چیست؟

رابطه حقوق بشر و امنیت ملی چیست؟

وقتی دستگاههای نظامی و امنیتی به بنگاههای اقتصادی تبدیل شوند چه اتفاقی می افتد؟

وقتی مدارس و دانشگاهها به بنگاههای اقتصادی تبدیل شوند چه اتفاقی می افتد؟

حاصل جمع حصار و فشار چیست؟

چرا نتوانستند از جنگ جهانی اول پیشگیری کنند؟

چرا نتوانستند از جنگ جهانی دوم پیشگیری کنند؟

چرا نتوانستند از حادثه 11 سپتامبر پیشگیری کنند؟

چرا نتوانستند از افراط گری و تروریسم مذهبی پیشگیری کنند؟

چرا به اسم خدا ظلم می کنند؟

چرا به اسم خدا خودسری می کنند؟

راه حل؟

چرا اینطوری شد؟

رابطه تظاهر و تبعیض چیست؟

رابطه کینه و اندوه چیست؟

رابطه انقلاب ، خودسری و خشونت چیست؟

رابطه انقلاب ، کودتا ، جنگ ، تروریسم ، زندان و تبعید چیست؟

نقش روحانیت در کودتای 28 مرداد 1332 چیست؟

نقش کنفرانس گوادلوپ در انقلاب 1357 ایران چیست؟

مهمترین مسئولیت رهبران سیاسی چیست؟

حاصل جمع استبداد و استعمار چیست؟

راه حلهای آسان و مطمئن برای اعتدال چیست؟

راه حلهای آسان و مطمئن برای صلح و ثبات چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قلع و قمع چیست؟

رابطه دیکتاتوری و لفاظی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و زبان بازی چیست؟

رابطه خودسری و گرد و خاک بپا کردن چیست؟

رابطه انقلاب و گرد و غبار چیست؟

رابطه استبداد و آوارگی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غائله چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غبار چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دربدری منتقدین چیست؟

رابطه خشونت و خرابی چیست؟

کانونهای رشد دیکتاتوری کجاست؟

کانونهای رشد افراط گری و تروریسم کجاست؟

رابطه قدرت مطلق و باد به غبغب انداختن چیست؟

آن رهبران سیاسی کی می خواهند انسان شوند؟!

حاصل جمع آشفتگی سیاسی و اغتشاش اخلاقی چیست؟

چگونه می توان مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه کرد؟

چگونه می توان به آن حکومت راَی مثبت داد با این همه خرابکاری هایی که در چند دهه اخیر انجام داده است؟!

رهبر سیاسی که نمی تواند بین افراد خانواده خود پیوند ایجاد کند چگونه می تواند میان آحاد ملت پیوند ایجاد کند؟

رهبر سیاسی که نمی تواند بین افراد خانواده خود پیوند ایجاد کند چگونه می تواند میان ملتها پیوند ایجاد کند؟

رابطه قدرت مطلق و قدغن کردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست به سر کردن مردم چیست؟

رابطه ژئوپلیتیک و دیپلماسی چیست؟

رابطه ژئواستراتژی و دیپلماسی چیست؟

رابطه ژئواکونومی و دیپلماسی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوئل تراژیک چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دشنام چیست؟

رابطه خودسری و تروریسم چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و آوارگی چیست؟

رابطه خیال پردازی و خودسری چیست؟

حاصل جمع خیال پردازی و خودسری چیست؟

?Without freedom , what's the use of life

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخل منتقدین را آوردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دخمه چیست؟

?Who has made you leader

?Why did you cross out his name

معتدل ترین حکومت دنیا کدام است؟

رابطه تقلید کورکورانه و عقب ماندگی چیست؟

چقدر باید حرف بشنویم؟

چقدر باید از این و آن حرف بشنویم؟

رابطه حکومت استبدادی و آلودگی محیط زیست چیست؟

رابطه خودسری و خط و نشان کشیدن چیست؟

چقدر فکر می کنید؟

رابطه تحولات اجتماعی و زیبایی چیست؟

رابطه تحولات اجتماعی و بیماریهای روحی و جسمی چیست؟

رابطه امنیت و قانون چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قطعه قطعه کردن چیست؟

دلایل نقض حقوق بشر در کشورهای جهان سوم چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 22 بهمن 1392 05:50 ب.ظ