تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:44 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

مبانی توسعه چیست؟

مبانی صلح چیست؟

رابطه توسعه و صلح چیست؟

حاصل جمع توسعه و صلح چیست؟

اسم چه کسانی در لیست سیاه است؟

رابطه افراط گری مذهبی و افسردگی چیست؟

نقش یک معلم در جامعه چیست؟

نقش یک روشنفکر در جامعه چیست؟

نقش یک وبلاگ نویس در جامعه چیست؟

رابطه افراط گری مذهبی و استثمار چیست؟

?What demands do the workers have

?Why do you accuse without convincing evidence

کانون افراط گری و تروریسم کجاست؟

حاصل جمع ترس و تردید چیست؟

کی و کجا آنها به وعده خود عمل کردند؟

رابطه دیکتاتوری و خودسری چیست؟

اقدام بعدی که ملت باید بکند چیست؟

رابطه حکومت حداکثر و حیف و میل چیست؟

حاصل جمع خرافات و خودسری چیست؟

مزیت این حکومت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قرق کردن چیست؟

?How tall is it

?Who can lift this stone

رابطه تعادل و تناسب چیست؟

حاصل جمع پیشگیری و جبران چیست؟

رابطه قدرت مطلق و درو کردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درو کردن چیست؟

حاصل جمع تدبیر و دانش چیست؟

حاصل جمع متعادل سرزمین ، جمعیت ، حکومت و حاکمیت چیست؟

رابطه هیجان و دوراندیشی چیست؟

رابطه احساسات شدید و دوراندیشی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و درگیری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و پنهانکاری چیست؟

رابطه حکومت استبدادی و پنهانکاری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قالب کردن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قال گذاشتن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلظت قبضه کردن چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غلظت قانون شکنی چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قبض روح ملت چیست؟

رابطه قدرت مطلق و اصالت قبرستان چیست؟

رابطه قدرت مطلق و تراکم قبرستان چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاچاقچی گری چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاپیدن چیست؟

آیا حرف زدن راحت تر از عمل کردن نیست؟

رابطه دیکتاتوری و داغ و درفش چیست؟

رابطه دیکتاتوری و داغ کردن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و داغان کردن چیست؟

حاصل جمع فرد گرایی و انزوا گرایی در سیاست چیست؟

?What useful thing have they done

?Would you both eat your cake and have your cake

برای مقابله با خطر استبداد چه تدابیری اتخاذ شده است؟

برای مقابله با خطر افراط و تفریط چه تدابیری اتخاذ شده است؟

برای مقابله با خطر خودسری چه تدابیری اتخاذ شده است؟

برای مقابله با خطر افراط گری و تروریسم چه تدابیری اتخاذ شده است؟

رابطه deep dictatorship و inveterate enmity چیست؟

رابطه بهانه تراشی و توجیه چیست؟

حاصل جمع بهانه تراشی و توجیه چیست؟

پشت درهای بسته چه می گذرد؟

حاصل جمع ارتش و اوباش چیست؟

?What did you make of his statements

آیا جمعیت علامت مشروعیت است؟

رابطه قدرت مطلق و قشون کشی چیست؟

حاصل جمع تهمت زدن و تهدید کردن چیست؟

حاصل جمع خوش خلقی و ثبات قدم چیست؟

حد وسط تولد و مرگ چیست؟

شباهتهای کشورداری و کنسرت چیست؟

رابطه جنگ قدرت و نسل کشی چیست؟

رابطه جنگ داخلی و نسل کشی چیست؟

تا کی؟

رابطه جنگ داخلی و جنگ قدرت چیست؟

?How can one start this moderate system

?How is the country's economic situation

?How is the country's political situation

?How is the country's cultural situation

رابطه قدرت مطلق و غرق کردن ملت و کشور چیست؟

?What's his excuse this time

معنی مدیر خوب چیست؟

معنی سیاستمدار خوب چیست؟

بغرنج ترین ساختار سیاسی کدام است؟

رابطه ناکارآمدی و حیف و میل چیست؟

اینها کین؟

رابطه استبداد زدگی و مصرف زدگی چیست؟

رابطه فقر و فساد و تبعیض چیست؟

رابطه انقلاب و آشفتگی چیست؟

رابطه انقلاب و افراط چیست؟

رابطه انقلاب و اتلاف چیست؟

مهمترین خطری که اکنون جامعه ما را تهدید می کند چیست؟

رابطه افراط و اتلاف چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دوز و کلک چیست؟

?For what reason

رابطه انقلاب و اعتدال چیست؟

رابطه ظلم و ضعف چیست؟

رابطه تندروی و ترس چیست؟

حاصل جمع ضعف و ترس چیست؟

?What is the best way to democracy

?Are they really telling the truth

رابطه دیکتاتوری و سلطه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غائله چیست؟

?Why don't they let the young people speak their minds

رابطه قدرت مطلق و غصب چیست؟

رابطه قدرت مطلق و غضب چیست؟

رابطه سیاهی لشکر و بیکاری چیست؟

جنجال برانگیزترین حکومت ایران کدام است؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -