تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:39 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

فرق revolution و coup چیست؟

حاصل جمع خشکسالی و سیل چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قاراشمیش چیست؟

?What was his reply to our question

رابطه افراط گری مذهبی و بت پرستی چیست؟

رابطه دیکتاتوری مذهبی و بت پرستی چیست؟

رابطه تدبیر و دانایی چیست؟

?Why don't you do anything to have your house repaired

رابطه انقلاب سیاسی و سوء ظن چیست؟

از دشمنان برند شکایت به دوستان / چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ سعدی

رابطه دیکتاتوری و دست انداختن چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دست درازی چیست؟

رابطه سیاست و ثروت چیست؟

رابطه قدرت و ثروت چیست؟

رابطه سرزنش کردن و بداخلاقی چیست؟

رابطه بدگمانی و تهمت چیست؟

حاصل جمع بدگمانی و تهمت زدن چیست؟

?How at this rate can he be elected

?How their wits are refined and rarefied

چه اتفاقی دارد می افتد؟

اگر رهبران سیاسی برداشت صحیحی از منافع ملی نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟

اگر رهبران سیاسی برداشت صحیحی از امنیت ملی نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟

اگر رهبران سیاسی برداشت صحیحی از قدرت ملی نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟

اگر رهبران سیاسی برداشت صحیحی از حقوق بشر نداشته باشند چه اتفاقی می افتد؟

?What is the interest on this loan

چرا باید برنامه های تلویزیونی این قدر سطحی باشد؟

چرا باید برنامه های تلویزیونی این قدر بی مزه باشد؟

چرا باید برنامه های تلویزیونی این قدر کسل کننده باشد؟

چرا آن ملت خودش را گرفتار یک حکومت استبدادی کرد؟

چرا آن ملت خودش را گرفتار یک حکومت استبدادی دیگر کرد؟

رابطه دیکتاتوری و دق چیست؟

شیوه های منصفانه سیاست و حکومت چیست؟

شیوه های غیرمنصفانه سیاست و حکومت چیست؟

رابطه سیاهی لشکر و سورچرانی چیست؟

رابطه مذهب پرستی و مفت خوری چیست؟

مهمترین عوامل تبدیل حکومت نما به حکومت چیست؟

رابطه سلامتی افراد جامعه با سیاست چیست؟

رابطه تندروی و زیاده روی چیست؟

رابطه تندروی و زیاده خواهی چیست؟

حاصل جمع فساد داخلی و تحریم خارجی چیست؟

رابطه زودباوری و ظلم چیست؟

حاصل جمع افراد کشوری و لشکری حکومت استبدادی چیست؟

حاصل جمع لشکر و سیاهی لشکر حکومت استبدادی چیست؟

حاصل جمع افراد کشوری و لشکری و سیاهی لشکر حکومت استبدادی چیست؟

رابطه وابستگی به حکومت دیکتاتوری و عقب ماندگی چیست؟

رابطه سرسپردگی به دیکتاتور و عقب ماندگی چیست؟

رابطه دیکتاتوری و فقر و فساد و تبعیض چیست؟

حاصل جمع کج بینی و حسادت و تعصب چیست؟

تاَثیر رهبران سیاسی ناآزموده و ناآرام بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی کشور چیست؟

تاَثیر رهبران سیاسی ناآزموده و ناآرام بر اوضاع سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه و جهان چیست؟

?What difference does it make

?What is the difference between this and that

رابطه افراط گری مذهبی و اسلحه چیست؟

رابطه دیکتاتوری و دیوار چیست؟

?Do you have any suggestions also

چگونه می توان کشور را به حالت متعادل بازگرداند؟

رابطه فرقه گرایی و فرمالیسم چیست؟

?What's wrong with that government

?Who is the creator of these problems

رابطه خودشیفتگی و خودسری چیست؟

حاصل جمع خودشیفتگی و خودسری چیست؟

رابطه غوغا و غلو چیست؟

حاصل جمع غوغا و غلو چیست؟

رابطه چند شخصیتی و ماسک چیست؟

?How many others

?What percentage

علل و آثار چند شخصیتی بودن چیست؟

رابطه dictatorship و corruption چیست؟

وظیفه اصلی روحانیان چیست؟

وظیفه اصلی نظامیان چیست؟

وظیفه اصلی نیروهای امنیتی چیست؟

وظیفه اصلی رهبران سیاسی چیست؟

?Why are you angry all the time

رابطه دیکتاتور و تیغ و تبر چیست؟

حاصل جمع دیکتاتور و تیغ و تبر چیست؟

رابطه خودسری و خنجر چیست؟

حاصل جمع خودسری و خنجر چیست؟

رابطه خودسری و خودستایی چیست؟

حاصل جمع خودسری و خودستایی چیست؟

?How do you want to fit all these clothes in this suitcase

?When did that fire happen

رابطه زیاده گویی و زیاده خواهی چیست؟

رابطه افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک و غارتگری چیست؟

چگونه می توان کشور را بازسازی کرد؟

این است عدالت؟

این است مهرورزی؟

رابطه قدرت مطلق و قهقرا چیست؟

امتداد افراط گری و تروریسم تا کجاست؟

حاصل جمع خودسری و خرابکاری چیست؟

حاصل جمع رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قداره چیست؟

حاصل جمع قدرت مطلق و قداره چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قمه چیست؟

حاصل جمع قدرت مطلق و قمه چیست؟

رابطه قدرت مطلق و قلع و قمع چیست؟

?How long will this construction work take

رابطه دیکتاتور و دشنه چیست؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -