تبلیغات
سوالات تعادل - سوالات تعادل
پرسش از رهبران سیاسی ، یکی از مهمترین مکانیسمهای تعادل است.

سوالات تعادل

سه شنبه 22 بهمن 1392 05:35 ب.ظ

نویسنده : حمید توکلی

وقتی راهنما اشتباهی راهنمایی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

معیار اعتدال در ایران و سایر کشورها چیست؟

رابطه بیگانه هراسی و هراس از فضای باز سیاسی چیست؟

حاصل جمع سوء تدبیر و امید واهی چیست؟

رابطه اقتصاد و امنیت چیست؟

رابطه مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی چیست؟

?How much money did you spend on that ceremony

عواقب افراط و تفریط چیست؟

عواقب افراط گری مذهبی چیست؟

رابطه اغراق و اغفال چیست؟

رابطه چاپلوسی و فریب چیست؟

رابطه تقلید و فریب چیست؟

?why

?For what reason

این حکومت چکار دارد می کند؟

آنها کی وقت می کنند فکر کنند؟

?To what extent

?What is the cause of all this anguish

چگونه می توان به آزادی ادامه داد؟

چگونه می توان پای آزادی وایساد؟

معنی توازن قوا چیست؟

معنی تنازع بقاء چیست؟

رابطه توازن قوا و تنازع بقاء چیست؟

رابطه اعتماد و همکاری چیست؟

شگردهای حکومت مذهبی افراطی چیست؟

چه کسی دعوا را شروع کرد؟

چه کسی جنگ را شروع کرد؟

رابطه انقلاب و افراط گری چیست؟

رابطه انقلاب و خودسری چیست؟

رابطه انقلاب و خرابکاری چیست؟

رابطه انقلاب و تروریسم چیست؟

?What is his employment record like

رابطه استبداد راَی و تفسیر به راَی چیست؟

نتیجه تفسیر به راَی چیست؟

نتیجه استبداد راَی چیست؟

نتیجه راَی یکهویی چیست؟

نتیجه انتخاب یکهویی چیست؟

رابطه امنیت و اقتصاد چیست؟

رابطه افراط گری و توازن قوا چیست؟

رابطه تروریسم و توازن قوا چیست؟

رابطه عملیات انتحاری و توازن قوا چیست؟

چرا کشور عقب مانده است؟

در اینجا تعادل در کجا هست؟

رابطه ثبات و ثروت چیست؟

حاصل جمع سیاست باز و ثروت ملی چیست؟

الگوهای افراط گری مذهبی چیست؟

آیا مبارزه با تروریسم ، تحدید حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را توجیه می کند؟

معنی موازنه جنگ و صلح چیست؟

چرا راه رسیدن به صلح سخت تر از راه رسیدن به جنگ است؟

افراط گری سیاسی - ایدئولوژیک چه میراثی برای کشور خواهد داشت؟

بعد از حکومت مذهبی افراطی چه چیزی برای ملت باقی می ماند؟

پشت پرده سیاست و روابط بین الملل چه می گذرد؟

قدرت چه رنگی است؟!

اگر همه چیز مهم باشد ، پس چه چیزی مهم نیست؟!

نقش تئوریهای سیاسی در زندگی واقعی چیست؟

رابطه رهبری مادام العمر و حبس مادام العمر چیست؟

رابطه رهبری مادام العمر و گروگان مادام العمر چیست؟

رابطه فرقه گرایی مذهبی و فتنه گری چیست؟

?Which country started that terrible war

رابطه خودسری و خیانت در امانت چیست؟

رابطه دیکتاتوری و خیانت در امانت چیست؟

رابطه رهبری مادام العمر و خیانت در امانت چیست؟

رابطه رهبری مادام العمر و محرومیت مادام العمر چیست؟

آیا مسیری که ملت می رود درست است؟

چگونه می توان کیفیت کشورداری را تضمین کرد؟

ایران چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

حاصل جمع کارآیی و زیبایی چیست؟

بهترین راه حل برای مشکلات سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی امروز کشور چیست؟

نقش تعادل در زندگی مردم چیست؟

مردم چرا اینقدر ساده شده اند؟

آیا عملیات انتحاری از نظر دین جایز است؟

کدامیک از مراجع دینی ، عملیات انتحاری را تاَیید می کنند؟

رابطه پنهانکاری و فتنه گری چیست؟

این حکومت به کدام مذهب است؟!

این حکومت به کدام ملت است؟!

حاصل جمع حکومت پلیسی و تکنولوژی چیست؟

نقش رهبری کشور در نابسامانیهای امروز ایران چیست؟

نقش سران کشور در نابسامانیهای امروز ایران چیست؟

نقش مدیران سیاسی سطح اول کشور در نابسامانیهای امروز ایران چیست؟

نقش نیروهای نظامی و امنیتی کشور در نابسامانیهای امروز ایران چیست؟

سهم تک تک عوامل تاثیرگذار داخلی در نابسامانیهای امروز کشور چیست؟

آیا واقعیتها نیاز به اثبات دارند؟

نتیجه از اول اشتباه کردن چیست؟

معنی سکوت طولانی چیست؟

رابطه پیروزی و افزایش اعتماد به نفس چیست؟

رابطه نتیجه گرفتن و افزایش اعتماد به نفس چیست؟

رابطه قلدری و قیل و قال چیست؟

حاصل جمع قلدری و قیل و قال چیست؟

نتیجه بدبینی و منفی بافی چیست؟

حاصل جمع سیاست و مذهب چیست؟

رابطه نظم و جاذبه چیست؟

نتیجه mischoose چیست؟

پرشانس ترین ، کم خرج ترین ، پرفایده ترین و سریع ترین راه رسیدن به تعادل چیست؟

حاصل جمع تکنولوژی و ایدئولوژی افراطی چیست؟

رابطه تعصب و تبعیض چیست؟

رابطه فقر و فساد سیاسی چیست؟

تاثیرات مثبت کنترل احساسات بر سلامت جامعه چیست؟
تاثیرات مثبت کنترل عصبانیت بر سلامت جامعه چیست؟

ضمانت اجرای صلح و امنیت بین المللی چیست؟

آیا کمکها به افراد محتاج می رسد؟
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -